Forma autentica ceruta de noul Cod civil

16 Martie 2012 - 3:04am -- RoWebMaster

   Art. 166. - Orice persoana care are capacitatea deplina de exercitiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate în forma autentica, persoana care urmeaza a fi numita tutore pentru a se îngriji de persoana si bunurile sale în cazul în care ar fi pusa sub interdictie judecatoreasca. Dispozitiile art. 114 alin. (3)-(5) se aplica în mod corespunzator.

    Art. 180. - (1) Poate fi numita curator orice persoana fizica având deplina capacitate de exercitiu si care este în masura sa îndeplineasca aceasta sarcina.

   (2) Când cel interesat a desemnat, prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în forma autentica, o persoana care sa fie numita curator, aceasta va fi numita cu prioritate. Numirea poate fi înlaturata numai pentru motive temeinice, dispozitiile art. 114-120 aplicându-se în mod corespunzator.

    Art. 320. - În caz de încetare sau de schimbare, regimul matrimonial se lichideaza potrivit legii, prin buna învoiala sau, în caz de neîntelegere, pe cale judiciara. Hotarârea judecatoreasca definitiva sau, dupa caz, înscrisul întocmit în forma autentica notariala constituie act de lichidare.

    Art. 330. - (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, conventia matrimoniala se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimtamântul tuturor partilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procura autentica, speciala si având continut predeterminat.

  Art. 355. - (1) La încetarea comunitatii, aceasta se lichideaza prin hotarâre judecatoreasca sau act autentic notarial.

Art. 358. - (1) În timpul regimului comunitatii, bunurile comune pot fi împartite, în tot sau în parte, prin act încheiat în forma autentica notariala, în caz de buna învoiala, ori pe cale judecatoreasca, în caz de neîntelegere.

Art. 376. - (1) Cererea de divort se depune de soti împreuna. Ofiterul de stare civila sau notarul public înregistreaza cererea si le acorda un termen de reflectie de 30 de zile.

   (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cererea de divort se poate depune la notarul public si prin mandatar cu procura autentica.

    Art. 416. - (1) Recunoasterea poate fi facuta prin declaratie la serviciul de stare civila, prin înscris autentic sau prin testament.

   (2) Daca recunoasterea este facuta prin înscris autentic, o copie a acestuia este trimisa din oficiu serviciului de stare civila competent, pentru a se face mentiunea corespunzatoare în registrele de stare civila.

   Art. 562. - (1) Dreptul de proprietate privata se stinge prin pieirea bunului, dar nu se stinge prin neuz. El poate fi însa dobândit de altul prin uzucapiune sau într-un alt mod, în cazurile si conditiile anume determinate de lege.

   (2) Proprietarul poate abandona bunul sau mobil sau poate renunta, prin declaratie autentica, la dreptul de proprietate asupra bunului imobil, înscris în cartea funciara. Dreptul se stinge în momentul parasirii bunului mobil, iar daca bunul este imobil, prin înscrierea în cartea funciara, în conditiile legii, a declaratiei de renuntare.

 

   Art. 589. - Ori de câte ori dobândirea dreptului de proprietate, exclusiva sau pe cote-parti, este conditionata, potrivit reglementarilor din prezenta sectiune, de înscrierea în cartea funciara, înscrierea se face în temeiul conventiei partilor, încheiata în forma autentica, sau, dupa caz, al hotarârii judecatoresti.

Art. 591. - (1) Prescriptia dreptului la actiune al autorului lucrarii privind plata indemnizatiei nu curge cât timp el este lasat de proprietar sa detina imobilul.

   (2) Autorul lucrarii de buna-credinta are un drept de ipoteca legala asupra imobilului pentru plata indemnizatiei si poate cere înscrierea dreptului de ipoteca în baza conventiei încheiate în forma autentica sau a unei hotarâri judecatoresti, potrivit dispozitiilor art. 589.

Art. 612. - Orice constructii, lucrari sau plantatii se pot face de catre proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante minime de 60 de cm fata de linia de hotar, daca nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât sa nu se aduca atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanta minima se poate face prin acordul partilor exprimat printr-un înscris autentic.

Art. 672. - Conventiile privind suspendarea partajului nu pot fi încheiate pentru o perioada mai mare de 5 ani. În cazul imobilelor, conventiile trebuie încheiate în forma autentica si supuse formalitatilor de publicitate prevazute de lege.

   Art. 680. -    (2) În cazul imobilelor, efectele juridice ale partajului se produc numai daca actul de partaj încheiat în forma autentica sau hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva, dupa caz, au fost înscrise în cartea funciara.

   Art. 774. - (1) Fiducia este stabilita prin lege sau prin contract încheiat în forma autentica. Ea trebuie sa fie expresa.

   Art. 885. -    (2) Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciara, cu consimtamântul titularului, dat prin înscris autentic notarial. Acest consimtamânt nu este necesar daca dreptul se stinge prin împlinirea termenului aratat în înscriere ori prin decesul sau, dupa caz, prin încetarea existentei juridice a titularului, daca acesta era o persoana juridica.

 

   Art. 888. - Înscrierea în cartea funciara se efectueaza în baza înscrisului autentic notarial, a hotarârii judecatoresti ramase definitiva, a certificatului de mostenitor sau în baza unui alt act emis de autoritatile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta.

   Art. 889. - (1) Proprietarul poate renunta la dreptul sau printr-o declaratie autentica notariala înregistrata la biroul de cadastru si publicitate imobiliara pentru a se înscrie radierea dreptului.

   Art. 899. -   (2) Justificarea unei înscrieri provizorii se face cu consimtamântul celui împotriva caruia s-a efectuat înscrierea provizorie, dat în forma autentica, sau în temeiul unei hotarâri judecatoresti definitive. 

(3) Justificarea radierii dreptului de ipoteca se face în temeiul hotarârii judecatoresti de validare ramase definitiva, al consimtamântului creditorului dat în forma autentica, al procesului-verbal întocmit de executorul judecatoresc prin care se constata acceptarea platii sau, dupa caz, al încheierii întocmite de acesta prin care se constata efectuarea platii, ramasa definitiva.

   Art. 907. -    (3) Situatia juridica reala trebuie sa rezulte dintr-o recunoastere facuta de titularul înscrierii a carei rectificare se solicita, prin declaratie data în forma autentica notariala, ori dintr-o hotarâre judecatoreasca definitiva pronuntata împotriva acestuia, prin care s-a admis actiunea de fond.  

   Art. 908. -    (2) Rectificarea înscrierilor în cartea funciara se poate face fie pe cale amiabila, prin declaratia autentica notariala a titularului dreptului ce urmeaza a fi radiat sau modificat, fie, în caz de litigiu, prin hotarâre judecatoreasca definitiva.

(3) Când dreptul înscris în cartea funciara urmeaza a fi rectificat, titularul lui este obligat sa predea celui îndreptatit, odata cu consimtamântul dat în forma autentica notariala pentru efectuarea rectificarii, si înscrisurile necesare, iar în caz contrar, persoana interesata va putea solicita instantei sa dispuna înscrierea în cartea funciara. În acest din urma caz, hotarârea instantei de judecata va suplini consimtamântul la înscriere al partii care are obligatia de a preda înscrisurile necesare rectificarii.

Art. 961. - (1) Efectele nedemnitatii de drept sau judiciare pot fi înlaturate expres prin testament sau printr-un act autentic notarial de catre cel care lasa mostenirea. Fara o declaratie expresa, nu constituie înlaturare a efectelor nedemnitatii legatul lasat nedemnului dupa savârsirea faptei care atrage nedemnitatea.

Art. 1.011. - (1) Donatia se încheie prin înscris autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Art. 1.014. - (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, promisiunea de donatie este supusa formei autentice.

   Art. 1.040. - Testamentul ordinar poate fi olograf sau autentic.

   Art. 1.043. - (1) Testamentul este autentic daca a fost autentificat de un notar public sau de o alta persoana învestita cu autoritate publica de catre stat, potrivit legii.

Art. 1.077. -    (3) Puterile executorului testamentar pot fi exercitate de la data acceptarii misiunii prin declaratie autentica notariala.

Art. 1.085. - Executiunea testamentara poate înceta:

    b) prin renuntare în forma unei declaratii autentice notariale;

Art. 1.108. - (1) Acceptarea poate fi expresa sau tacita.

   (2) Acceptarea este expresa când succesibilul îsi însuseste explicit titlul sau calitatea de mostenitor printr-un înscris autentic sau sub semnatura privata.

Art. 1.111. - Succesibilul care intentioneaza sa îndeplineasca un act ce poate avea semnificatia acceptarii mostenirii, dar care doreste ca prin aceasta sa nu fie considerat acceptant, trebuie sa dea în acest sens, anterior îndeplinirii actului, o declaratie autentica notariala.

 

   Art. 1.120. - (1) Renuntarea la mostenire nu se presupune, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1.112 si art. 1.113 alin. (2).

   (2) Declaratia de renuntare se face în forma autentica la orice notar public sau, dupa caz, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României, în conditiile si limitele prevazute de lege.

Art. 1.144. - (1) Daca toti mostenitorii sunt prezenti si au capacitate de exercitiu deplina, partajul se poate realiza prin buna învoiala, în forma si prin actul pe care partile le convin. Daca printre bunurile succesorale se afla imobile, conventia de partaj trebuie încheiata în forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

 

 Art. 1.244. - În afara altor cazuri prevazute de lege, trebuie sa fie încheiate prin înscris autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute, conventiile care stramuta sau constituie drepturi reale care urmeaza a fi înscrise în cartea funciara.

 

   Art. 1.503. - (1) Remiterea voluntara a înscrisului original constatator al creantei, facuta de creditor catre debitor, unul din codebitori sau fideiusor, naste prezumtia stingerii obligatiei prin plata. Proba contrara revine celui interesat sa dovedeasca stingerea obligatiei pe alta cale.

   (2) Daca înscrisul original remis voluntar este întocmit în forma autentica, creditorul are dreptul sa probeze ca remiterea s-a facut pentru un alt motiv decât stingerea obligatiei.

 

   Art. 1.747. -     (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute a contractului, vânzarea unei mosteniri se încheie în forma autentica.

Art. 1.798. - Contractele de locatiune încheiate prin înscris sub semnatura privata care au fost înregistrate la organele fiscale, precum si cele încheiate în forma autentica constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele si în modalitatile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.

   Art. 1.845. - Contractele de arendare încheiate în forma autentica, precum si cele înregistrate la consiliul local constituie, în conditiile legii, titluri executorii pentru plata arendei la termenele si în modalitatile stabilite în contract.

   Art. 1.883. - (1) În cazul unei societati cu personalitate juridica, aporturile intra în patrimoniul societatii, iar în cazul unei societati fara personalitate juridica, aporturile devin coproprietatea asociatilor, afara de cazul în care au convenit, în mod expres, ca vor trece în folosinta lor comuna.

   (2) În cazul aportului unor bunuri imobile sau, dupa caz, al altor drepturi reale imobiliare, contractul se încheie în forma autentica.

   Art. 2.013. - (1) Contractul de mandat poate fi încheiat în forma scrisa, autentica ori sub semnatura privata, sau verbala. Acceptarea mandatului poate rezulta si din executarea sa de catre mandatar.

Art. 2.044. - (1) Contractul de comision se încheie în forma scrisa, autentica sau sub semnatura privata.

    Art. 2.078. - (1) Contractul de agentie se încheie în forma scrisa, autentica sau sub semnatura privata. Daca prin lege nu se prevede altfel, forma scrisa este necesara numai pentru dovada contractului.

   Art. 2.157. - (1) În ceea ce priveste obligatia de restituire, contractul de comodat încheiat în forma autentica sau printr-un înscris sub semnatura privata cu data certa constituie titlu executoriu, în conditiile legii, în cazul încetarii prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului.

Art. 2.255. - Contractul de întretinere se încheie în forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

 

   Art. 2.282. - Fideiusiunea nu se prezuma, ea trebuie asumata în mod expres printr-un înscris, autentic sau sub semnatura privata, sub sanctiunea nulitatii absolute.

   Art. 2.255. - Contractul de întretinere se încheie în forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

 

Art. 2.282. - Fideiusiunea nu se prezuma, ea trebuie asumata în mod expres printr-un înscris, autentic sau sub semnatura privata, sub sanctiunea nulitatii absolute.

 

Art. 2.378. - (1) Contractul de ipoteca se încheie în forma autentica de catre notarul public, sub sanctiunea nulitatii absolute.

 

   Art. 2.388. - Contractul prin care se constituie o ipoteca mobiliara se încheie în forma autentica sau sub semnatura privata, sub sanctiunea nulitatii absolute.

 

 

Adaugă comentariu nou

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.