Acte necesare in procedura succesorala

5 Aprilie 2012 - 3:01am -- PowerUser
 • Certificatul de deces al defunctului 
 • Acte de identitate ale succesorilor (viitorilor mostenitori): carte/buletinul de identitate  . Actul de identitate trebuie prezentat în original.În cazul  în care partile sunt reprezentate  prin mandatar, este necesara prezentarea unei  procuri încheiata în forma autentica la un birou notarial. 
 • Certificat de casatorie sot supravietuitor si conventie matrimoniala (daca exista)
 • Actele de stare civila care fac dovada relatiei de rudenie a succesibililor cu defunctul , respectiv :  certificate de nastere, certificate de casatorie, certificate de deces.
 • Inscrisuri doveditoare de drepturi asupra bunurilor si cele conexe acestora, respectiv, dupa caz: act concesiune loc de veci, certificate de actionar si extras de cont emis de Depozitarul Central , carnete CEC, extrase de cont   de la banca  pentru sumele de bani depuse de catre defunct;
 • pentru imobile: acte de proprietate - contract vânzare-cumparare,  contract de donatie, titlu de proprietate, ordin al prefectului, autorizatie construire sau contract de construire, proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, certificat de mostenitor, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, dovada de achitare integrala a pretului, documentatie cadastrala (daca exista), încheiere de intabulare în cartea funciara (daca exista carte funciara), certificat de atestare fiscala în termen de valabilitate, eliberat organul fiscal competent pe raza caruia se afla situat imobilul ce face parte din masa succesorala ;
 • pentru autovehicule: cartea de identitate a autovehiculului, certificat de înmatriculare, actul de proprietate - contract vânzare-cumparare, factura etc., certificat de mostenitor , contract de donatie,  certificat de atestare fiscala în termen de valabilitate, eliberat organul fiscal competent, certificat emis de Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare din care sa rezulte ca nu este gajat.
 • Declaratii de acceptare, renuntare  sau neacceptare (daca exista)  
 • Testament (daca exista)  
 • 2 (doi) martori, peste 40 ani,  având  actele de identitate asupra lor, care l-au cunoscut pe defunct . 
 • Nu pot fi martori rudele si afinii pâna la gradul al treilea  inclusiv.
 

Adaugă comentariu nou

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.